Visie & Kernwaarden

Onze onderwijskundige identiteit baseren we op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1887-1973), de grondlegster van het Daltononderwijs.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

- Samen leren
- Leren door doen
- Leren doe je zelf
- Levensecht leren
- Leren door uit te gaan van verschillen

Je ziet dit ook terug in ons motto: “Samen het leven leren.”

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het is onze ambitie om te gaan met verschillen die er tussen kinderen bestaan en we staan open voor de eigenheid en onderwijsbehoeften van ieder individu. Vanuit die positieve benadering, creëren we situaties waarbinnen iedereen succeservaringen op kan doen. Binnen onze school staan de vijf door De Nederlandse Daltonvereniging uitgewerkte kernwaarden centraal. Deze kernwaarden zijn; samenwerken, vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. De kernwaarden geven vorm en inhoud aan ons onderwijs, geven richting aan ons professioneel handelen en liggen onder alle keuzes die we maken. De kernwaarden zijn daarnaast pedagogische en persoonsvormende vaardigheden die we onze leerlingen aanleren. Hieronder staan de kernwaarden kort beschreven:

Samenwerken

Daltonschool Helen Parkhurst is een leefgemeenschap waar leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een Daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een Daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Vrijheid in gebondenheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het Daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren
hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een Daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Effectiviteit

Helen Parkhurst wilde met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom is effectiviteit al vanaf het begin een belangrijk begrip. Effectiviteit vooronderstelt duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en voorbereid op leven, werken en samenleven.

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency, leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op Daltonschool Helen Parkhurst belangrijk. Doordat leerlingen verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen werken, reflecteren zij hier ook op. Dit doen zij bijvoorbeeld door het schrijven van een reflectie op de taak, door te reflecteren in hun verslagen en in kindgesprekken. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een Daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht die werkt op Daltonschool Helen Parkhurst reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van Daltonschool Helen Parkhurst voortdurend plaats.

Identiteit

Binnen onze school staan naast respect de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs centraal. Dit zijn de waarden van waaruit wij willen werken. Waarden die wij als school uitdragen naar elkaar, de leerlingen en de ouders. Waarden waarmee invulling wordt gegeven aan de identiteit van onze school.

Deze kernwaarden zijn: Samenwerken, Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid, Effectiviteit en Reflectie.

Daltonschool Helen Parkhurst is BegaafdheidsProfielSchool. Op Daltonschool Helen Parkhurst dagen we alle kinderen uit om hun talenten te onderzoeken en optimaal in te zetten. Dat doen we als Dalton- en BegaafdheidsProfielSchool door te differentiëren in de instructie die we kinderen bieden, met ons themagericht onderwijs én met het TalentLab. Het TalentLab is een voltijdsprogramma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiermee biedt onze school aan meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdagend en passend onderwijs binnen hun eigen vertrouwde school én woonomgeving.